direct naar inhoud van Regels
Plan: Noordweg 54 en Aagtekerkseweg (ongenummerd) Oostkapelle
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0717.0151WPNoAagOkp-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 Regels

Artikel 1 Bestaande regels van toepassing

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Buitengebied Veere', zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0717.0016BPBgbAp-VG01, de 1e herziening met planidentificatie NL.IMRO.0717.0085BPBgbGh-VG02, de 2e herziening met planidentificatie NL.IMRO.0717.0104BPBgbGh-VG01 en de 3e herziening met planidentificatie NL.IMRO.0717.0124BPGh-VG01 en bijbehorende regels (en eventuele bijlagen) zijn onverkort van toepassing op het 'Noordweg 54 en Aagtekerkseweg (ongenummerd) Oostkapelle'.

Artikel 2 Aanvulling op artikel 1

2.1 Aanvulling artikel 1 Begrippen lid 1.1 bestemmingsplan

Aan artikel 1 lid 1.1 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Veere' wordt het volgende toegevoegd: "en de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels met identificatienummer NL.IMRO.0717.0151WPNoAagOkp-OW01."

2.2 Plan

Wijzigingsplan 'Noordweg 54 en Aagtekerkseweg (ongenummerd) Oostkapelle' van de gemeente Veere.

2.3 Aanvulling artikel 21 Wonen lid 21.2.2 Bouwregels

o. In afwijking van het bepaalde onder lid j bedraagt de maximale oppervlakte aan aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning maximaal 100 m2;

p. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - geluidsgevoelige functie' zijn woningen en andere, krachtens de Wet geluidhinder als geluidsgevoelige objecten aan te merken gebouwen, waaronder begrepen gebouwen voor recreatief nachtverblijf, niet toegestaan.

2.4 Nieuw lid 21.5.6 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

De woning aan de Aagtekerkseweg (ongenummerd)mag uitsluitend in gebruik worden genomen en gehouden worden indien sprake is van een adequate landschappelijke inpassing zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels. Deze landschappelijke inpassing moet binnen 1 jaar na realisatie van de woning zijn aangeplant.

2.5 Nieuw lid 21.5.7 Permanente bewoning

Een woning mag alleen permanent worden bewoond.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan, waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.