direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Zwaanweg 5 Koudekerke
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0717.0142WPZwakoBgb-OW01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Planbeschrijving

1.1 Het verzoek en het doel van dit wijzigingsplan

Bij de gemeente Veere is een verzoek ingediend om het perceel Zwaanweg 5 te Koudekerke te gebruiken ten behoeve van de woonfunctie. Ter plaatse van genoemde locatie is een grondgebonden voormalig agrarisch bedrijf gelegen. De agrarische functie is inmiddels beëindigd. De bestemming van het perceel dient dan ook te worden gewijzigd van agrarisch (met bouwvlak) naar Wonen.

De gemeente Veere is onder voorwaarden bereid planologische medewerking te verlenen aan het verzoek. Om de woonfunctie mogelijk te maken zal de in het geldende bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid worden toegepast. In onderliggend wijzigingsplan wordt aangetoond dat aan de wijzigingsvoorwaarden behorend bij deze wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan.

1.2 Ligging plangebied en beschrijving huidige situatie

De locatie ligt in het buitengebied ten zuidoosten van de kern Dishoek in het zuiden van de gemeente Veere. Het perceel ligt in landelijk gebied en in de directe omgeving zijn diverse functies aanwezig. Tegenover Zwaanweg 5 op het perceel Zwaanweg 6 een manege aanwezig. Op de locatie Zwaanweg 4 is planologisch onder andere een grondgebonden agrarisch bedrijf toegestaan met daarbij een recreatief nachtverblijf, Zwaanweg 4A. Dit adres is inmiddels niet meer in agrarisch gebruik. Ter plaatse van de locatie Zwaanweg 3 is een kleinschalig agrarisch bedrijf met een minicamping aanwezig. Op Zwaanweg 2 staat een woning. Figuur 1.1 geeft de ligging van het plangebied weer inclusief de directe omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0717.0142WPZwakoBgb-OW01_0001.jpg"

Figuur 1.1 Projectlocatie in directe omgeving (bron: Google Maps)

afbeelding "i_NL.IMRO.0717.0142WPZwakoBgb-OW01_0002.png"

Figuur 1.2 Zicht op de woning Zwaanweg 5 (bron: Google Maps)

Hoofdstuk 2 Bestemmingsplan en wijzigingsbevoegdheid

Het geldende bestemmingsplan in het plangebied 'Buitengebied Veere', vastgesteld op 30 mei 2013, in samenhang met de 1e, 2e en 3e herziening van dit bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0717.0142WPZwakoBgb-OW01_0003.jpg"

Figuur 2.1 Fragment bestemmingsplan 'Buitengebied Veere' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Ter plaatse van Zwaanweg 5 te Koudekerke geldt op basis van het geldende bestemmingsplan de bestemming Agrarisch met waarden – Landschapswaarden met een bouwvlak (zie figuur 2.1) Daarnaast geldt de dubbelbestemming Waarde – Archeologie – 3 en is een aantal gebiedsaanduidingen toegekend. Gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden zijn onder andere bestemd voor grondgebonden agrarische bedrijven. Per bedrijf is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan.

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarin is bepaald dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn na bedrijfsbeëindiging van het agrarische bedrijf de bestemming van een het bebouwingsvlak te wijzigen in de bestemming 'Wonen' met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf'.

Om de wijzigingsbevoegdheid te kunnen toepassen zal aan de wijzigingsvoorwaarden uit het bestemmingsplan moeten worden voldaan. Daarnaast zal aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening moeten worden voldaan. De wijzigingsvoorwaarden zijn vastgelegd in artikel 4 lid 4.7.9 van de regels. In tabel 2.1. zijn de wijzigingsvoorwaarden vermeld en is het initiatief aan de betreffende bepalingen getoetst.

Tabel 2.1. Wijzigingsregels en toetsing

  Criterium   Toetsing  
a   Het aantal woningen binnen het bebouwingsvlak en het bouwvolume van de gebouwen mag niet worden vergroot.   Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Er wordt geen nieuwe woning gebouwd. De bestaande bedrijfswoning wordt in de toekomst als reguliere woning gebruikt. In de bouwregels van de bestemming Wonen is een maximale omvang voor woningen opgenomen. Bovendien is de oppervlakte van bijgebouwen gemaximeerd. Omdat de oppervlakte gebouwen in de huidige situatie groter is dan de toegestane oppervlakte bijgebouwen in de bestemming Wonen, kan de oppervlakte bijgebouwen niet worden vergroot.  
b   Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden ter plaatse van de in de nabijheid gelegen bestemmingen en functies.   Uit de toetsing aan de omliggende functies (tabel 3.1) blijkt dat er geen onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende bestemmingen en functies ontstaat.  

Hoofdstuk 3 Omgevingsaspecten

3.1 Toetsing aan omgevingsaspecten

Aanvullend op de wijzigingsvoorwaarden moet worden getoetst aan een aantal omgevingsaspecten om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. De toetsing van de relevante omgevingsaspecten is opgenomen in tabel 3.1.

  Criterium   Toetsing  
a   Bodem   Ter plaatse vindt een functieverandering plaats waarbij de grond niet wordt geroerd. Op het perceel is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1. Uit het bodemonderzoek blijkt dat er verschillende lichte verontreinigingen zijn aangetroffen in de bodem., maar dat gelet op de aard en mate van de aangetroffen verontreinigingen er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmering bestaat voor de bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. Het aspect bodemkwaliteit staat de beoogde functiewijziging dan ook niet in de weg.  
b   Externe veiligheid   In de huidige en in de toekomstige situatie is sprake van een woning. Daarmee treedt door de gebruiksverandering geen verandering op voor het aspect externe veiligheid.
Uit de provinciale risicokaart blijkt daarnaast dat er in de nabije omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen zijn. Er vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, het spoor, het water of door buisleidingen dat van invloed is op de risicosituatie in het plangebied. Het aspect externe veiligheid staat daarom de uitvoering van het plan niet in de weg. Figuur 3.1 geeft een weergave van de meest nabij gelegen risicovolle inrichtingen. De meest nabij gelegen risicovolle inrichting is Akkerbouwbedrijf Vos, gelegen aan de Boksweg 1 te Vlissingen op een afstand van 1,44 km van het perceel. Deze afstand is dusdanig groot dat er sprake is van een aanvaardbaar risico. Dit betekent dat het aspect externe veiligheid de beoogde functiewijziging niet in de weg staat.  
c   Ecologie   De beoogde functiewijziging heeft geen effect op beschermde gebieden, omdat zowel in de bestaande als de toekomstige situatie sprake is van de aanwezigheid van een woning. De (voormalig) agrarische bedrijfswoning zal gehandhaafd blijven en worden gebruikt als burgerwoning. Er is geen sprake van een toename van stikstofemissie door een toename aan verkeersbewegingen of gebouwemissies. Derhalve zal er ook geen sprake zijn van extra stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden.

Omdat er geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden, kan geconcludeerd worden dat de beoogde functiewijziging niet gepaard zal gaan met negatieve effecten op beschermde planten- en diersoorten.

Conclusie is dat de functiewijziging niet in strijd is met de Wet natuurbescherming.  
d   Archeologie en cultuurhistorie   De cultuurhistorische waardevolle objecten zijn door de provincie aangegeven op de cultuurhistorische waardenkaart. Op de uitsnede in figuur 3.2 is te zien dat er binnen het plangebied en de directe omgeving een aantal historische boerderijen liggen (weergegeven met een groene stip). Zwaanweg 5 zelf wordt ook beschouwd als een historische boerderij. De provincie Zeeland vindt het belangrijk dat deze karakteristieke, historische boerderijen behouden blijven, omdat ze een belangrijk onderdeel vormen van de Zeeuwse geschiedenis en daarmee de identiteit van Zeeland. De historische boerderij op Zwaanweg 5 wordt behouden en zal ook in de nieuwe situatie als woning gebruikt worden.

Ten aanzien van het aspect archeologie kan worden gemeld dat archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is, omdat de bestaande woning als burgerwoning gebruikt gaat worden. Voor het perceel blijft de geldende dubbelbestemming van kracht.  
e   Water   Om na te gaan of het voorliggend plan niet in strijd is met duurzaam waterbeheer en voldoet aan de waterdoelstellingen c.q. noodzaakt tot waterhuishoudkundige maatregelen, is gebruik gemaakt van het aanmeldformulier Watertoets van het waterschap Scheldestromen. Daarin is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de criteria uit de Zeeuwse Handreiking Watertoets. Het aanmeldformulier is opgenomen in bijlage 3.

Uit toetsing aan de criteria blijkt dat het aspect water geen belemmering vormt voor de beoogde functiewijziging.  
f   Milieu - gewasbeschermingsmiddelen   Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op aangrenzende gronden mag geen negatief effect hebben op het woon- en leefklimaat van de woonfunctie. De bestaande beplantingsstroken hebben voldoende afschermende werking om negatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt op aangrenzende gronden te voorkomen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op aangrenzende gronden vormt dus geen belemmering voor de woonfunctie.

Figuur 3.3 geeft een weergave van de bestaande afschermende beplantingsstroken op het perceel Zwaanweg 5 te Koudekerke.  
g   Milieu - omliggende functies   Voor de omliggende bedrijven geldt de woning Zwaanweg 5 als 'woning van derden' met de bijbehorende beschermingsregeling. Bij de toetsing van nieuwe ontwikkelingen van de manege en agrarische bedrijven in de omgeving gelden alle woningen in de omgeving als woning van derden, ongeacht de gebruiksfunctie van deze woningen. De aanwezigheid van deze woningen bepaalt dus de ontwikkelruimte van de manege en de agrarische bedrijven en niet de functie van de woningen. Voor beide categorieën gelden immers dezelfde milieunormen. Dit betekent dat de omliggende bedrijven niet worden belemmerd in hun huidige bedrijfsvoering en ook niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden als de bestemming van de woning op perceel Zwaanweg 5 verandert van Agrarisch naar Wonen. Hiermee kan worden geconcludeerd dat onevenredige nadelige effecten voor omliggende functies of bedrijven worden uitgesloten.  
h   Landschap   Gemeente Veere heeft op 17 december 2012 de 'Leidraad Landschappelijke Inpassing' vastgesteld. Het plangebied valt onder het deelgebied 'Oudland' en daarvoor geldt dat een afschermende beplantingsstrook aanwezig dient te zijn tussen percelen bestaande uit één van de volgende soorten: Zeeuwse haag als wegbeplanting en erfbeplanting met (geschoren) haag, Zeeuwse haag, boomgoor en solitaire boom, randbeplanting met houtsingel, (knot)bomenrij.

In de huidige situatie is sprake van een goede inpassing van het erf met beplanting. Gelet op de beoogde functiewijziging is geen aanvullende landschappelijke inpassing noodzakelijk.  
i   Verkeer en parkeren   Het verkeersaspect zal de beoogde functiewijziging niet in de weg staan, omdat er qua verkeersstroom weinig zal veranderen. Er zal een afname plaatsvinden van landbouwvoertuigen en het personenvervoer zal nagenoeg gelijk blijven. Wat betreft parkeren kan geconcludeerd worden dat het terrein voldoende omvang heeft voor de opvang van de eigen parkeerbehoefte.

Dit betekent dat het aspect verkeer en parkeren de beoogde functiewijziging niet zal belemmeren.  
j   Geur   Gezien de huidige bedrijfsgrootte van de nabij gelegen manege, de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en het ontbreken van intensieve veehouderijen in de omgeving is sprake van een aanvaardbare geursituatie ter plaatse van Zwaanweg 5. Een meer gedetailleerde beschrijving van het geuraspect is te vinden in de uitgevoerde quickscan (bijlage 2).  
k   Luchtkwaliteit   Omdat sprake is van een bestaande woning, waarvan alleen de functie wijzigt, is toetsing aan het aspect luchtkwaliteit niet nodig. Ten overvloede volgt een inhoudelijke toetsing.
De dichtstbijzijnde weg die is opgenomen in de NSL-monitoringstool (Sloeweg te Vlissingen) voldoet ruim aan de wettelijke grenswaarden voor de aanwezige concentraties luchtverontreinigende stoffen. Omdat direct langs de Sloeweg in Vlissingen aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Een meer gedetailleerde beschrijving van het luchtkwaliteitsaspect is te vinden in de quickscan (bijlage 2)
Daarnaast is het van belang om te bepalen of de functiewijziging de luchtkwaliteit onevenredig verslechtert. Er is sprake van een bestaande woning, die van functie verandert. Als gevolg daarvan wordt de luchtkwaliteit ter plaatse niet negatief beïnvloed.  
l   Geluid   De nabij gelegen manege aan Zwaanweg 6 is een geluidbelastende functie. Dit gaat met name om de transportbewegingen van en naar de manege. De manege beschikt echter over een inrit/uitrit ter plaatse van de Dishoekseweg waarover de transportbewegingen plaatsvinden. Dit betekent dat er aan de Zwaanweg 5 weinig geluidsoverlast te verwachten is en daarom leidt dit niet tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat ter plaatse van het perceel Zwaanweg 5.  

Tabel 3.1 Toetsing omgevingsaspecten

afbeelding "i_NL.IMRO.0717.0142WPZwakoBgb-OW01_0004.png"

Figuur 3.1 Risicokaart ter plaatse van locatie Zwaanweg 5 te Koudekerke (bron: risicokaart.nl)

afbeelding "i_NL.IMRO.0717.0142WPZwakoBgb-OW01_0005.png"

Figuur 3.2 Fragment cultuurhistorische waardenkaart (bron: Provincie Zeeland)

afbeelding "i_NL.IMRO.0717.0142WPZwakoBgb-OW01_0006.png"

Figuur 3.3 Afschermende beplantingsstroken perceel Zwaanweg 5, Koudekerke

Hoofdstuk 4 Beschrijving juridische regeling

Algemeen

Met dit wijzigingsplan wordt de bestemming van het totale agrarisch bouwvlak van Zwaanweg 5 aangepast, waarbij het erf als Wonen wordt bestemd en de overige gronden als Agrarisch met waarden - landschapswaarden zonder bouwvlak. Daarnaast blijft de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3 behouden.

Verbeelding

In het voorliggende plan is aangesloten op de systematiek van het bestemmingsplan 'Buitengebied Veere'. Daarnaast voldoet het voorliggende plan en de verbeelding aan SVBP2012, de geldende wettelijke standaard.

Regels

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Buitengebied Veere' zijn onverkort van toepassing op het wijzigingsplan 'Zwaanweg 5, Koudekerke'. Naast het bestemmingsplan 'Buitengebied Veere' zijn de volgende herzieningen eveneens onverkort van toepassing (voor zover Zwaanweg 5 daarin is opgenomen):

  • 1e herziening Buitengebied Veere, vastgesteld op 02-02-2017;
  • 2e herziening Buitengebied Veere, vastgesteld op 20-04-2017;
  • 3e herziening Buitengebied Veere, vastgesteld op 09-11-2017.

Met artikel 2 van dit wijzigingsplan wordt het wijzigingsplan toegevoegd aan het bestemmingsplan

'Buitengebied Veere'. Aanvullend worden algemene regels toegevoegd die wettelijk verplicht zijn

volgens SVBP2012. Het gaat om de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht. Beide regels worden

nader toegelicht in artikel 3 respectievelijk artikel 4.

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening wordt ontwerpwijzigingsplan toegezonden aan diverse instanties en organisaties. Het ontwerpwijzigingsplan zal voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

5.2 Financiële uitvoerbaarheid

De initiatiefnemer is in staat om alle voorbereidings- en uitvoeringskosten te financieren. De ontwikkeling komt niet ten laste van de publieke middelen. De financiële uitvoerbaarheid is daarmee afdoende aangetoond.