Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 20

Waarde - Archeologie-1

20.1      Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Archeologie-1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

20.2      Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

a.    op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 20.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m;

b.    ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:

1.    burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is;

2.    niet is voldaan aan het bepaalde onder 1: de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

3.    de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder 2 genoemde rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de bouwvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige;

c.    het bepaalde in dit lid onder b.2 en b.3 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:

1.    vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

2.    een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 30 m²;

3.    een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm kan worden geplaatst;

4.    een bouwwerk dat zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

20.3      Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

20.3.1   Aanlegverbod zonder vergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde-Archeologie-1' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a.    het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen;

b.    het ophogen van gronden tot een hoogte van ten minste 2 m;

c.    het verlagen of verhogen van het waterpeil;

d.    het planten of rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd;

e.    het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

 

20.3.2   Uitzondering op het aanlegverbod

Het verbod van lid 20.3.1 is niet van toepassing, indien:

a.    de werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 20.2 in acht is genomen;

b.    de werken of werkzaamheden op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan reeds in uitvoering zijn;

c.    de werken en werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;

d.    de werken en werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen met een oppervlakte van ten hoogste 30 m²;

e.    burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen aanlegvergunning  als bedoeld in lid 20.3.1. nodig is.

 

20.3.3   Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 20.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien:

a.    de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aange­toond dat de archeologische waarde van de betrokken locatie in voldoende mate is vastgesteld;

b.    de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mo­gelijke schade wordt voorkomen door aan de aanlegvergunning regels te verbin­den, gericht op:

c.    het behoud van archeologische resten in de bodem;

d.    het doen van opgravingen;

e.    begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

20.4      Sloopvergunning

20.4.1   Sloopverbod zonder vergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde-Archeologie-1' zonder of in afwijking van een sloopvergunning van burgemeester en wethouders bouwwerken te slopen.

 

20.4.2   Uitzonderingen sloopvergunning

Het verbod als bedoeld in lid 20.4.1 is niet van toepassing indien:

a.    de sloopwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het bepaalde in lid 20.2 in acht is genomen;

b.    de sloopwerkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;

c.    de diepte waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten hoogste 40 cm bedraagt;

d.    de oppervlakte waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten hoogste 30 m² bedraagt;

e.    Burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de archeologische deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen sloopvergunning  als bedoeld in lid 20.4.1. nodig is.

 

20.4.3   Voorwaarden voor een sloopvergunning

Een sloopvergunning, zoals in lid 20.4.1 bedoeld, kan slechts worden verleend indien:

a.    de aanvrager van de sloopvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aange­toond dat de archeologische waarde van de betrokken locatie in voldoende mate is vastgesteld;

b.    de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mo­gelijke schade wordt voorkomen door aan de sloopvergunning regels te verbin­den, gericht op:

c.    het behoud van archeologische resten in de bodem;

d.    begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

20.5      Wijzigingsbevoegdheid

20.5.1   Geheel of gedeeltelijk verwijderen archeologische bestemming

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsvlak met de in lid 20.1 genoemde bestemming verwijderen, met inachtneming van de volgende regels:

a.    uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;

b.    op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht dat het be­stemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet;

c.    alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk ad­vies in bij de archeologisch deskundige.

 

20.5.2   Wijzigingen vorm bestemmingsvlak

Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van het bestemmingsvlak met de in lid 20.1 genoemde bestemming veranderen, met inachtneming van de volgende regels:

a.    wijziging is op grond van archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met het oog op de bescherming of de veiligstelling van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden;

b.    er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

c.    alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk ad­vies in bij de archeologisch deskundige.