Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 18

Water

18.1      Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    waterpartijen en (primaire) waterlopen zoals sloten, watergangen en singels, wateraanvoer en –afvoer, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;

b.    bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals bermen, bermsloten en beplantingen;

c.    ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop': tevens voor het behoud van de molen ‘d’Arke’ als werktuig en als beeldbepalend cultuurhistorisch waardevol element.

18.2      Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

18.2.1   Toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen worden gebouwd: bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met inachtneming van het volgende:

 

18.2.2   Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a.    op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met uitzondering van overkappingen;

b.    de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 2 m.