Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 13

Recreatie - Dagrecreatie

13.1      Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie-Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;

b.    ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' uitsluitend volkstuinen;

c.    ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop': tevens voor het behoud van de molen ‘d’Arke’ als werktuig en als beeldbepalend cultuurhistorisch waardevol element;

d.    bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals jongerenontmoetingsplaatsen ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen, water en nutsvoorzieningen.

13.2      Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

13.2.1   Toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen bouwwerken worden gebouwd, met inachtneming van het

volgende:

 

13.2.2   Hobbykassen

a.    gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘volkstuin’;

b.    de oppervlakte van hobbykassen bedraagt ten hoogste 10 m˛;

c.    de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 3 m.

 

13.2.3   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;

b.    de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 16 m;

c.    de bouwhoogte van overig straatmeubilair bedraagt ten hoogste 6 m;

d.    de bouwhoogte van antennes ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes bedraagt ten hoogste 15 m;

e.    de bouwhoogte van schotelantennes bedraagt ten hoogste 6 m;

f.     de bouwhoogte van tuinmeubilair bedraagt ten hoogste 2 m;

g.    de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt ten hoogste 6 m;

h.    de bouwhoogte van ballenvangers bedraagt ten hoogste 10 m;

i.      de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 5 m.

13.3      Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a.    evenementen zijn toegestaan.