Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4

Bedrijf

4.1         Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    bedrijven uit ten hoogste categorie B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’;

b.    ter plaatse van de aanduiding ‘brandweerkazerne’: uitsluitend voor een brandweerkazerne;

c.    ter plaatse van de aanduiding ‘nutsvoorziening’: uitsluitend voor een nutsvoorziening;

d.    ter plaatse van de aanduiding 'opslag': uitsluitend opslagactiviteiten behorend tot ten hoogste categorie B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

e.    ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf-aannemersbedrijf’: uitsluitend een aannemersbedrijf;

f.     ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf-bakkerij’: uitsluitend een bakkerij;

g.    ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf-kraanverhuurbedrijf: uitsluitend een kraanverhuurbedrijf;

h.    ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf-transportbedrijf’: uitsluitend een transportbedrijf;

i.      ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop': tevens voor het behoud van de molen ‘d’Arke’ als werktuig en als beeldbepalend cultuurhistorisch waardevol element;

j.     bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals laad- en losruimte, parkeervoorzieningen, groen, water, erven, tuinen, waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen en afvalverzamelvoorzieningen.

4.2         Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

4.2.1     Toelaatbare bebouwing

Op deze gronden mogen bouwwerken worden gebouwd, met inachtneming van het volgende:

 

4.2.2     Algemeen

a.    gebouwen en overkappingen worden gebouwd in het bouwvlak;

b.    de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak;

c.    indien gebouwen worden afgedekt door een constructie van één of meer hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling, tenzij met een aanduiding anders is aangegeven, ten hoogste 55°.

 

4.2.3     Gebouwen

a.    de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven goothoogte;

b.    de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 5 m meer dan de maximaal toelaatbare goothoogte;

c.    de maximaal toelaatbare goothoogte van gebouwen mag uitsluitend worden overschreden door dakkapellen en gelijksoortige vormen, niet zijnde een topgevel, mits de breedte niet meer draagt dan indien:

1.    50% van de breedte van de onderliggende gevel in het voorgeveldakvlak;

2.    70% van de breedte van de onderliggende gevel in het achtergeveldakvlak.

 

4.2.4     Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tussen de voorgevelrooilijn en de openbare weg bedraagt ten hoogste 1 m;

b.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;

c.    de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 16 m;

d.    de bouwhoogte van antennes ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes bedraagt ten hoogste 15 m;

e.    de bouwhoogte van schotelantennes bedraagt ten hoogste 6 m;

f.     de bouwhoogte van tuinmeubilair bedraagt ten hoogste 2 m;

g.    de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 5 m.

4.3         Specifieke gebruiksregels

4.3.1     Gebruik van gronden en bouwwerken

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a.    Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;

b.    de uitoefening van detailhandel, anders dan als ondergeschikte nevenactiviteit bij ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan;

c.    ondergeschikte verkoop van consumentenvuurwerk en de opslag daarvan is niet toegestaan;

d.    ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is het tevens toegestaan de gronden te gebruiken voor stalling;

e.    ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is het niet toegestaan de onbebouwde gronden te gebruiken voor de opslag van goederen, bouwstoffen en daarmee vergelijkbare materialen met een hoogte van meer dan 1,5 m.

f.     Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;

g.    zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;

h.    het gebruiken of te laten gebruiken van gronden en / of bouwwerken als seksinrichting of voor straatprostitutie is niet toegestaan;

i.      evenementen zijn toegestaan.

4.4         Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1     Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1:

a.    om bedrijven toe te laten uit een categorie hoger dan in lid 4.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 4.1 toegelaten categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’;

b.    om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’ zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 4.1 toegelaten categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’;

met inachtneming van de volgende bepalingen:

c.    Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;

d.    opslag van consumentenvuurwerk is niet toegestaan;

e.    Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;

f.     activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;

g.    de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikt indien de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;

h.    alvorens omtrent de bevoegdheid tot afwijken te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in van de milieudeskundige omtrent de vraag of aan de genoemde criteria voor het afwijken van de gebruiksregels is voldaan.